Polgárőrség

(frissitve:2008.11.12.)

Bűnmegelőzési modellprojekt

.

A Nagyrábéi Polgárőr Egyesület Nagy rábé közbiztonsági helyzetének javítására egy komplex, a település lakosságának vala mennyi rétegét érintő, modell értékű bűnmegelőzési programot valósított meg az IRM által kiírt sikeres pályázatnak köszönhetően. A Polgárőrség közhasznú jogállású, a Nagyrábéi Szélmalom Egyesület keretében végzi tevékenységét.

Ha a bűnmegelőzés kérdését akár települési, akár országos szinten vizsgáljuk az minden esetben egy komplex feladat.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a kérdést nem lehet eredményesen megoldani, ha azt csak egy-egy állami vagy önkormányzati szerv vállalja magára, bármely jelentős személyi vagy anyagi ráfordítást is fektet be. Az elvárt hatékonyság csak a társadalom széles rétegeinek és valamennyi szereplőjének bevonásával lehetséges. Jelen projektünk, ezen elvet figyelembe véve, egy konzorciumban valósult meg. A konzorciumban megjelölt szervezeteken kívül számos szervezet ill. intézmény is bevonásra került a projekt megvalósítására.

A konzorciumban résztvevő szervezetek az alábbiak voltak:

Nagyrábé Szélmalom Egyesület- fő pályázó, Nagyrábé Önkormányzat- társpályázó., Roma Kisebbségi Önkormányzat-társpályázó, Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumtárspályázó.

A program támogatói voltak: Püspökladány Rendőrkapitányság, Nagyrábéi Önkormányzat intézményei, Általános iskola, Idősek Otthona,, Háziorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Területileg illetékes Gyámügyi Hivatal, Nagyrábéi Református gyülekezet, Nagyrábéért Alapítvány,

Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület. A végrehajtott bűnmegelőzési program egy komplex, a

lakosság valamennyi rétegére kiterjedő partneri együttműködésen alapuló tevékenység volt. A programon belül három kiemelt célcsoportot jelöltünk meg az alábbiak szerint: A program során a megvalósított tevékenységünket modulokra osztottuk, melyek szorosan egymásra voltak hangolva, de önálló tematikát képeztek. Fiatalkorúak bűnmegelőzési modulja: Cél cso port a településen lakó 6-14 év ill. a 14-18 év közötti lakosság, valamint kapcsolódó célcsoport szülők felügyelők voltak A fiatalkorúk felkészítése egy komplex programot takart melyet havi

ütemezéssel valósítottunk meg. Minden hónapban más-más szorosan egymásra épülő témakört dolgoztunk fel. Törekedtünk arra, hogy a témában jártas szakembereket bízzunk meg

a feladatok végrehajtására. Időskorúak bűnmegelőzési modulja: Célcsoport itt a településen lakó nyugdíjasok ill. az önálló életvitelre csökkent mértékben alkalmas felnőtt lakosság volt. A végrehajtott modul szintén egy komplex felkészítési programot takart, melyet havi lebontásban ütemezve valósítottunk meg. Az egyes témák előadói a témában jártas szakemberek megbízási

formában teljesítették, az előirt előadásokat. Külön figyelmet fordítottunk az idősek vagyonvédelmi, lakás és vagyonbiztosítás jogi kérdéseire.

Polgárőr képzési modul: Célcsoport a Nagy rábéi Polgárőrség vezetői és tagjai voltak. A bűnmegelőzési program nem lehet eredményes és fenntartható a nélkül, hogy a településen

belül az arra leghivatottabbak a polgárőrök ne rendelkezzenek megfelelő felkészültséggel és felszereléssel. Ezért bűnmegelőzési programunk fontos részét képezte, hogy a polgárőreinket is felkészítsük. Különös figyelmet fordítottunk a fiatal és idősseb polgárőrök speciális tréningeken való felkészítésére.

Tudva lévő, hogy a Nagyrábéi Polgárőrség egy frissen alakult szervezet, melynek tagjai az elkötelezettségen, lelkesedésen túl nem rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel.

Decemberben összegeztük egy szakmai napon a projekt addigi tapasztalatait, áttekinttettük az előttünk álló feladatokat, meghatároztuk a további teendőket. Összegzésként megállapítható, hogy a program során Nagyrábé település közbiztonsága javult, elértük, hogy a lakosság nagy része

jogkövető magatartást folytat. Külön kiemelném, hogy csökkent az időskorúak és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Elértük, hogy a településen belül működő különböző szektorokban tevékenykedő szervezetek, intézmények összefogása erősödött.

Programunknak köszönhetően sikerült a lakosság figyelmét felkelteni a családon belüli erőszak megelőzésére, kezelésére. Programunk bebizonyította, hogy ilyen községi szinten is lehet kézzelfogható eredményeket elérni, amit a régió ill. az ország hasonló adottságú településein eredményesen lehet alkalmazni. Ezúton is szeretném, megköszöni a programban résztvevő

személyek, intézményvezetők, támogatók munkáját, és kívánok sok sikert az elkövetkező időben. A projektről készült DVD filmet és a szöveges értékelést az érdeklődők a Teleházban megtekinthetik.

Kovács József elnök

 .

. 

Beszámoló a Nagyrábé Polgárőrség 2007. évben végzett munkájáról.

.

A Nagyrábé Polgárőr Egyesület elnöksége nevében nagy tisztelettel köszöntöm a Testületi ülés résztvevőit. Tényleg, szívből köszönöm a Polgármester Asszonynak, hogy napirendre tűzte a polgárőrség 2007. évben végzett munkájáról szóló beszámolás lehetőségét.

Azért azt a jelzőt hozzátenném, hogy ez egy történelmi jelentőségű beszámoló a mi életünkben, hisz első alkalommal adunk számot a végzett munkánkról.

Engedjék meg, hogy az Egyesületünket egy pár szóban mutathassam be. 2007 februárjában a Nagyrábé Szélmalom Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy az amúgy létező de nem működő Polgárőrséget újra szervezi.  

Az elhatározást tett követte, és 2007. március 01- vel a községben 41 fővel elkezdte működését a Polgárőrség. Az Egyesület taglétszáma folyamatosan nő, így most az Egyesület taglétszám eléri a 63 főt. Az ujjá alakult Polgárőr Egyesület, elkészítette alapszabályát, melyet az Egyesület tagsága egyhangúan  fogadott el.

Megválasztásra került az Egyesület Elnöksége

  - Elnök: Kovács József

  - Elnök helyettes: Jakab Zsigmond

  - Vezetőségi tag: Veress Zoltán,

                               Rubos József

                               Csóka László.

Pénzügyi Bizottság.  

  • - Tiszai Károly
  • - Sziki Róbert
  • - Csóka Lászlóné

-           2  -

Az induláshoz nagy segítséget kaptunk a helyi Önkormányzattól, és Polgármester Asszonytól, aki az egyesület részére az önkormányzat udvarán lévő egyik iroda helységet költségmentesen rendelkezésünkre bocsátotta. Ezen kívül anyagi támogatást is kaptunk a testülettől 100,000 Ft-ot és a Polgármester asszonyt egy havi költségtérítési illetményt.

Az ujjá szerveződött polgárőrség az alábbi elveket figyelembe véve az idevonatkozó jogszabályok / Polgárőr Törvény /kezdte meg működését.

Közismert volt, hogy hazánkban az összes ismerté vált bűncselekmény között a vagyon elleni bűncselekmények száma a meghatározó.  Elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedésével lehetet számolni. A közbiztonságért érzett felelősségünk arra kötelezet minket, hogy ezzel a tendenciával a Polgárőrség is felvegye a harcot. Ez mindenképpen nagyobb áldozatokat, többlett-feladatokat és többlett-kiadásokat rótt a Polgárőr Egyesületre.

Ennek figyelembe vételével a Polgárőr Egyesület az alábbi feladatokat tűzte célul ki.

- Törekedünk a bűnmegelőzést szolgáló közterületi jelenlétünk növelésére. Jussunk el olyan helyszínekre, ahol korábban ritkán vagy egyáltalán nem járőröztünk.

- A szolgálat megkezdésekor tájékoztatjuk a területileg illetékes rendőri ügyeletet.

- Biztosítjuk, hogy a közterületen észlelt illegális tevékenységekről mielőbb értesítést kapjanak az illetékesek.

- Megbízható adatokat adunk az elkövetőkről és azok járműveinek esetleges adatairól.

- Ha tettenérés lehetősége adott és a polgárőrök számbeli fölénye lehetővé teszi, akkor a rendvédelmi szervek kiérkezéséig visszatartjuk a gyanúsítottakat és a helyszint eredeti állapotában, megőrizzük,

- Szolgálatunkat jól látható a polgárőrséghez való tartozást jelző mellényben látjuk el.

- Különös figyelmet fordítunk a lakosság és közintézmények vagyontárgyaiknak biztonságára, lakás     és üzlet betörések, a köztéri rongálások megelőzésére.

- Az illegális szemétlerakó helyek hollétéről értesítjük az önkormányzatot.

- Kampány jellegű akciókat szervezünk, a nyári idegenforgalmi, az őszi bűnmegelőzési program alapján, a halottak napja, és az év végi ünnepeket megelőző hetekben.

- A helyi médiát kihasználva bűnmegelőzési propagandát folytatunk.

- Kiemelten kezeljük az idősek, egyedül élő emberek védelmét.

- Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a posta és postások biztonságára.

Az egyesület tagjai 2007. július 31.-ig szolgálatukat saját személygépkocsijukkal látták el. 2007. augusztus 01.-től pedig a Hajdú Bihar megyei Polgárőr Szövetség által kapott Lada-Niva terepjáró segítette minden napi munkánkat.

-  3  -

Polgárőreink, az elmúlt kilenc és fél hónapban, 644 fővel 3075 órát szolgáltak a községben. Az egyesület taglétszáma folyamatosan nő és a mai napon már 63 fő polgárőr van tagnyilvántartásunkban.

2007. augusztus végén 22 fővel megalakult a Bihardancsházi Polgárőr csoport mely a Nagyrábéi polgárőrség részeként működik.

Kiemelt feladataink voltak.

2007. március 15-én biztosítottuk a községi fáklyás felvonulást. Ebben a hónapban 6-fővel vettünk részt a Püspökladány Rendőrkapitányság, Biharnagybajom Rendőrőrs által szervezett közlekedési és közbiztonsági akcióban. 

Még ebben a hónapban szolgálatos Polgárőreink jelzése és éberségének köszönhetően, elfogásra került két személy, akik Bai Zsigmond családi házának udvaráról gázolajat tulajdonítottak el.

Áprilisban biztosítottuk az első ízben megrendezésre került Sárrétiez főző-fesztivált.

Áprilisi hónaphoz tartozik még, hogy két pályázatot is adtunk be az Országos Polgárőr Szövetséghez, melyből az egyik pályázatunk 100.000 Ft-ot nyert. Ebből illetve a Polgármesteri Hivataltól kapott pénzből vásároltunk polgárőreink részére láthatósági mellényt, mágnes csíkokat Polgárőrség felirattal, és a községben polgárőrség működik feliratú táblákat, melyek a községnév táblák alá rögzítettünk.

Májusban sikeresen pályáztunk a Határőrség által a Polgárőrségek részére átadót személygépkocsik egyikére.  A Lada Niva típusú személygépkocsi 2007. júliusában került a Nagyrábé Polgárőrséghez, mellyel augusztus óta folyamatosan látjuk el a szolgálatot. A rendőrséggel közösen részt vettünk egy helybéli leány gyermek felkutatásában.

2007. június 11-én pályázatott, adtunk be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, által kiirt pályázatra, a Nagyrábéi Polgárőr közbiztonsági modellprojekt megvalósítása címmel. A pályázatunkat eredményesen bírálták el, és egyesületünk 3.582.000 Ft-ot nyert. Biztosítottuk augusztusban a kistérségi ifjúsági találkozott, ahol nem csak éjszaka, hanem nappal is jelen voltunk.

A pályázati anyagban leírtak megvalósítása, szeptemberben kezdődőt az általános iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak bevonásával, ahol a gyermekek különböző bűncselekmények, áldozattá válásának eseteiről esett szó.  Az előadás sorozat az idősek napközis otthonában folytatódott.

Az előadásokat Szilágyi Erika r. szds. Bűnmegelőzési Előadó tartotta.

Októberben részt vettünk a jubileumi 25. szüreti felvonulás és az azt követő szüreti bál biztosításában, biztosítottuk az október 23-i fáklyás felvonulást.  Még ebben a hónapban, drog, alkohol és az ezzel összefüggő élettani hatásokról tartott előadást az BIKE-nek Dr. Tverdota László háziorvos.

Novemberi hónapban az idősek napközi otthonában a vagyonelleni bűncselekményekről és azok megelőzéséről esett szó, az előadást Scheirer Emese biztonságtechnikai főelőadó tartotta. Mindenszentek és halottak napján fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre a község temetőjében és annak közvetlen környezetében.

-  4  -

Decemberben polgárőreink két alkalommal is részt vettek az Európai Unió egész területén egyszerre végrehajtott, a Püspökladányi Rk. által koordinált fokozott közúti és közbiztonsági akcióban. A megnövekedtet karácsonyi üzleti forgalom miatt, fokozottan ellenőriztük a községben található kereskedelmi és vendéglátóhelyeket, fokozott figyelmet fordítottunk a község nyugalmát esetleg negatívan befolyásoló események megelőzésére.

Decemberben első alkalommal rendeztük meg Polgárőr esténket ahol egész évi munkájuk elismerése képen tárgy jutalomban részesült Jakab Zsigmond, Elek Sándor és Daróczi Lajos polgárőrök.

Megállapítható, hogy a közbiztonság megszilárdítása végett, szükség volt Nagyrábén újra megalakítani a Polgárőrséget.

Elmondható, hogy amikor polgárőr szolgálat volt a községben, akkor olyan cselekmény nem történt, ami a lakosságot irritálta volna.  Elismeréssel kell szólni minden polgárőrről, akik saját szabadidejét feláldozva minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a közbiztonság megszilárdításán dolgoztak.

A Polgárőrség ebben az évben is kiemelten kezeli a biztonságot, a különböző vagyon ellen bűncselekmények megelőzését.

Fő feladatunknak tartjuk továbbra is a gyermek és időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzését, községben tartandó rendezvények biztosítását. Ehhez kérjük a Tisztelt képviselő testület anyagi és erkölcsi támogatását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Nagyrábé Polgárőrség 2007-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, elfogadni szíveskedjenek és további támogatásaikkal a fent maradásunk segítésére legyenek.  

Nagyrábé, 2008. március 13.

                                                                                                                    Kovács József

                                                                                                                Polgárőrség Elnöke .

 .

 ----------------------------------------------------------------------------

. 

2007 

.

 Tájékoztatás!

„Nagyrábé Polgárőr" közbiztonsági modellprojekt megvalósítása.

A településre jellemző fokozatos elszegényedés és az ebből adódó társadalmi szociális feszültségek erősödése, a közbiztonságot negatívan befolyásoló tényező jelen van. Alkoholizmus és kábítószer fogyasztás. Gyermek és fiatalkori bűnözés. Családon belüli erőszak. Ismételt bűnbe esés. E helyzetet felismerve és a közbiztonság javítását célul kitűzve egy komplex a település lakosságának valamennyi rétegét érintő modell értékű bűnmegelőzési program megvalósítását tűzte ki célul az egyesület, és a megvalósításához az IÜM. által kiirt pályázaton eredményesen pályázott.

A program támogatói: Püspökladányi Rendőrkapitányság, Nagyrábé Önkormányzat intézményei, Általános Iskola, Idősek otthona, Házorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Területileg illetékes Gyámhivatal, Nagyrábéi Református gyülekezet, Nagyrábéért Alapítvány. A programon belül három kiemelt célcsoportot jelöltünk meg az alábbiak szerint: Nagyrábé fiatalkorú lakossága különösen ideértve a 8-18 év közötti korosztályt, Időskorúak kiemelve a nyugdíjasokat ill. az önálló életvitelre képtelen tartós munkanélkülieket, Polgárőrök, beleértve a polgárőrség vezetőit, tagjait,

támogatóit.

Tervezett tematikák fiatalkorúak részére: Fiatalkori bűnözés, kábítószerek egészség romboló hatása, függőség kialakulása, családon belüli erőszak. Idős koruk Vagyonvédelem kérdései,

besurranó, trükkös lopások elleni védelem, családon belüli erőszak. Közlekedés biztonság.

Polgárőrök: Különböző szakmai felkészítések, 2006. évi LII. törvény gyakorlati alkalmazása, Polgárőrség országos, megyei szervezeteinek felépítése szakmai kapcsolat rendszere.

A tervezett programunk nem öncélú tevékenység, annak fontos meghatározó eleme, hogy mind a megvalósítás során, mind azt követően annak tapasztalatai és eredményei a legszélesebb

körben ismerté váljanak, hasznosuljanak.

Kovács József elnök

 .

Polgárörség

.

2007. februárjában újraszerveződött Nagyrábén a polgárörség. 51 fő lépett be az egyesület tagjai közé. A polgárőrség elindulását támogatta Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, továbbá Gyarmati Sándorné polgármesterasszony aki külön egy havi költségtérítését is átadta a szervezet támogatására.

A polgárörség önálló vezetéssel rendelkezik :

A polgárőr egyesület elnöke:

Kovács József

elnök helyettese:

Jakab Zsigmond

elnökségi tagok:

Csóka László

Rubos József

Veress Zoltán

Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tiszai Károly

bizottsági tagok:

Nyerges Imre

Szőkéné Papp Ibolya

2007 március 01-én elindult a járőrszolgálat..